Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen de vereniging veilig voelt. Daarom zetten wij ons hier, samen met betrokken organisaties, actief voor in. Om een veilig gevoel te geven aan al onze leden, houden wij verschillende reglementen in acht en zijn er binnen USKV Hebbes twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld.

Gedragsregels veilig sportklimaat

 • NOC*NSF en Centrum Veilige Sport Nederland
  USKV Hebbes valt onder het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). De KNKV is samen met vele andere sportverenigingen aangesloten bij het NOC*NSF, een organisatie die zich inzet voor optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland. Een onderdeel van deze organisatie is Centrum Veilige Sport Nederland, dat zich focust op de veiligheid binnen sportverenigingen. Aangesloten verenigingen zijn akkoord gegaan met de gedragscodes die zij voorschrijven voor sporters, trainers en scheidsrechters, zo ook USKV Hebbes. Deze gedragscodes zijn terug te lezen via de volgende link: https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodes-sport-ook-voor-jou

  Seksuele intimidatie onder sportverenigingen vraagt om extra aandacht en om een andere aanpak. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de meldplicht die ieder lid van een sportvereniging draagt wanneer hij of zij op de hoogte wordt gesteld van seksuele intimidatie. Deze meldplicht houdt kort gezegd het volgende in. Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat er een melding aan het bestuur moet worden gedaan (tenzij dit niet kan worden verwacht van iemand), als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

  Door de ernst van de situaties die zich op dit vlak kunnen voordoen, wordt dit apart beschreven op de website van Centrum Veilige Sport Nederland: https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/seksuele-intimidatie-en-misbruik
 • Gedragsregels studentenkorfbalverenigingen
  De Nederlandse studentenkorfbalverenigingen hebben de handen ineen geslagen en samen gedragsregels opgesteld die zij allen willen hanteren. Het document bevat de meest relevante gedragsregels voor studentenkorfbalverenigingen, en vormt daarmee de basis waarop men elkaar kan aanspreken. Het document is terug te vinden via de volgende link:
 • Statuten en Huishoudelijk Reglement USKV Hebbes
  USKV Hebbes heeft zelf een aantal regels waaraan leden zich dienen te houden. De statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn alleen inzichtelijk voor leden en te vinden onder het kopje ‘Downloads’ op deze website.

Handreiking van de UU en HU
USKV Hebbes dient zich te houden aan de Handreiking Omgangsvormen Studentenorganisaties. Dit document is vanuit vertrouwen geschreven, en is een handreiking om binnen een studentenorganisatie het gesprek te voeren over de eigen normen en waarden. Het stelt het bestuur daarnaast in staat om hierin verantwoordelijkheid te nemen, zodat principes en uitgangspunten gewaarborgd blijven. Dit document is te vinden via de volgende link: https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/wp-content/uploads/sites/56/2019/10/Handreiking-omgangsvormen-studentenorganisaties-UU-en-HU-NL.pdf 

Aanstelling vertrouwenscontactpersonen
Binnen USKV Hebbes wordt ernaar gestreefd altijd twee vertrouwenscontactpersonen te hebben. Meer informatie over de huidige vertrouwenscontactpersonen en hoe en waarvoor je hen kan benaderen, vind je onder de pagina ‘Vertrouwenscontactpersonen’.